Menu

תקנון האתר ותנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר אפטיל וורקס

 

תקנון האתר ותנאי השימוש באתר 

אפטיל וורקס – לוח דרושים ועבודות מהבית

 תקנון למחפשי העבודה ולמשתמשים באתר 

אתר “אפטיל וורקס” מברך אותך הגולש, בין אם אתה מחפש עבודה או מעסיק, עם הצטרפותך ליתר הגולשים הרשומים לאתר ונהנים משרותיו.

בכניסתך לאתר הנך מאשר באופן מלא את תנאי השימוש כאמור, לרבות מדיניות הפרטיות, ומסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שהתנאים יחייבו אותך לכל דבר ועניין, ומתחייב לפעול על פי החוקים הרלוונטיים ללא הגבלה ו/או סייג. בכניסתך לאתר הינך מאשר כי ידוע לך שמפעיל האתר אפטיל וורקס (עבודות מהבית בע”מ, ח.פ 516259942) לרבות חברה שבבעלותו, בעלי מניותיה, מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה ו/או מי מטעמם (“המפעיל”) משמש כלוח דרושים ועבודות מהבית וכפלטפורמה להעברת מידע בין הגולשים בכל הקשור לקישור בין מחפש העבודה למעסיק בלבד.  [עבודות מהבית בע”מ]

ידוע לך ואתה מאשר כי המפעיל אינו מבצע כל בירור ו/או בדיקה עצמאית באשר למעסיק ולהצהרותיו כפי שמובאות בפירסום באתר ובכלל זה אישורים ו/או רשיונות הדרושים לצורך כך ואינו נושא באחריות בגינם ו/או בקשר אליהם. אי לכך המלצת המפעיל הנה לוודא קודם להתקשרות עם המעסיק את כל הפרטים שצויינו בפרסום. המפעיל אינו מתחייב לכך שמחפש העבודה ימצא את העבודה המתאימה לו או ימצא עבודה בכלל.

המשרות המפורסמות באתר מגיעות ונאספות בין היתר מכל רחבי הרשת. במידה ומצאת משרה או פרסום שאינו תקף, אנא הודיע למפעיל לשם הסרתו מהאתר.

כל תפקידו של המפעיל הנו מסירת מידע שמתקבל על ידי המעסיק. מסירת פרטי ההתקשרות של המעסיק אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה באשר למעסיק. ההחלטה להתקשר עם המעסיק הנה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא של מחפש העבודה ובאחריותו. המפעיל ו/או מי מטעמו אינם נושאים בכל חבות ו/או אחריות בגין מחפש העבודה או המעסיק, ובהקשר זה, המפעיל אינו אחראי לכל סכסוך במסגרת היחסים שבין מחפש העבודה למעסיק, על כל המשתמע מכך.

במידה ואינך מסכים להיות מחוייב על ידי התנאים, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר.

שימושך או התחברותך הנן לצרכים אמיתיים ולא לכל מטרה אחרת. שימושך או התחברותך לכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם.

 

בהקשר זה, מחפש עבודה שמעוניין לצפות במשרות בלוחות דרושים באתר, יוכל לקבל גישה מלאה לאותם משרות ולפרטי המעסיקים המפרסמים את המשרה הרלוונטית (ככל שמסרו) בעלות חד פעמית לתמיד על פי הרשום באתר, עם התשלום כאמור יקבל מחפש העבודה גישה ללוחות דרושים ויידרש להזין שם משתמש וסיסמה (“פרטי הגישה”) וכן מעסיק המעוניין לפרסם מודעה בלוחות דרושים באתר, יוכל לקבל פרטי גישה לכניסה לאתר ולמילוי הפרטים בעלות חד פעמית לחצי שנה על פי הרשום באתר, עם התשלום כאמור יקבל המעסיק גישה ללוחות דרושים ויידרש להזין שם משתמש וסיסמה.

 

ידוע למחפש העבודה ו/או למעסיק כי פרטי הגישה הנם לשימוש האישי בלבד, מחפש העבודה ו/או המעסיק מתחייב לא להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור בין בתשלום ובין שלא בתשלום בפרטי הגישה. מוסכם ומובהר כי הפרה של מחוייבות זו תחייב את מחפש העבודה ו/או המעסיק, על פי הנסיבות, בפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש בסכום קצוב של 10,000 ש”ח ללא צורך בהוכחות נזק בצרוף כל פיצוי, שיפוי ו/או סעד לו יהיה זכאי המפעיל על פי תנאי שימוש אלו או הדין. מחפש העבודה ו/או המעסיק מצהיר ומאשר כי הוא חישב ומצא את סכום הפיצויים הנזכר לעיל כמתאים והולם את הנזק העתיד להיגרם למפעיל והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בקשר עם הפיצוי המוסכם הנ”ל ו/או שיעורו.

אין בהוראות סעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכויות של המפעיל עפ”י הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל”א – 1970 וביתר זכויותיו החוקיות האחרות על פי תנאי השימוש או כל דין.

 

אלא אם נאמר אחרת על פי דין, מוסכם ומובהר כי השירות אותו אני מקבל, בין אם אני מחפש עבודה או מעסיק, הנו מסירת מידע כאמור בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995 ולפיכך על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 אינו מאפשר החזר כספי גם אם החלטתי לבטל את העסקה מכל סיבה שהיא.

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

תנאים לשימוש באתר:

 

 1. ידוע לי הנני רשאי לגלוש באתר בחופשיות ולהוריד ממנו חומר (Download) ובלבד שהשימוש שאעשה בו יהיה אך ורק לשימושי האישי ולמטרות שאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר.

 

 1. בכניסתי לאתר ומילוי פרטי הנני מתחייב כי הפרטים שאמסור יהיו פרטי המלאים והנכונים. במידה ויהיה שינוי בפרטי הנני מתחייב לעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. בהקשר זה במידה והנני מעסיק אני מאשר למפעיל להעביר את פרטי ההתקשרות שלי והפניה למחפש העבודה, על פי שיקול דעתו של המפעיל.

 

 1. בעצם הזנת פרטי האישיים, הנני נותן הסכמתי שפרטי אלו יכללו, בכפוף להוראות כל דין, במאגר המידע של המפעיל ולכך שהמפעיל יעשה בפרטים שימושים שונים, לרבות שליחת דיוור אלקטרוני ישיר. ידוע לי כי בכל שלב הנני רשאי לפנות ישירות למפעיל בכתובת “צור קשר” או בכתובת האימייל [email protected] לשם הסרת פרטי האישיים ממאגר המידע של המפעיל ו/או מי מטעמו.

 

 1. במידה והתקשרתי עם מחפש עבודה או מעסיק, על פי הנסיבות, המפעיל רשאי, על פי שיקול דעתו, לפנות אלי לקבלת משוב ו/או שאלון. הנני מתחייב לשתף פעולה עם המפעיל ו/או מי מטעמו ולדרג את שביעות רצוני מהשימוש באתר בכנות ובתום לב על פי פרמטרים שיימסרו לי על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו. בהקשר זה, הנני מאשר כי אינני עובד ו/או קשור אל המפעיל או המעסיק עליו אני מעביר דיווח ו/או בתחרות עמו.

 

 1. הנני מבין כי התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הנן של המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או של צדדים הקשורים אליו ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מהמפעיל, פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר. ידוע לי כי המפעיל אינו ערב ואינו מתחייב ששימושי בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו. הובהר לי ואני מסכים כי אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק לי הרשאה, במישרין ו/או בעקיפין, להשתמש בכל קניין רוחני השייך למפעיל ו/או לצד ג’ כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

 

 1. ידוע לי כי השימוש שלי באתר הנו על אחריותי הבלעדית. הנני מסכים כי בשום מקרה המפעיל ו/או מי מטעמו יהיו אחראיים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלי.

 

 1. ידוע לי כי המפעיל אינו ערב ואינו מתחייב שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל ו/או מי מטעמו אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותי בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן: “תכני האתר”), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או המפעיל ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לי כמות שהוא (“AS IS”) ללא אחריות מסוג כלשהו, למפעיל ו/או למי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

 1. ידוע לי כי זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותם של המפעיל ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידי ו/או מי מטעמי ובהרשאתי, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. ידוע לי כי המפעיל מפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיו הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

 

 1. ידוע לי כי סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (להלן: “סימני המסחר”) הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של המפעיל ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת המפעיל ו/או מי מטעמו. ידוע לי כי חל איסור מוחלט על שימוש שלי בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. המפעיל מפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיו הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

 

 1. ידוע לי כי המפעיל לא בדק את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינו אחראי למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותי לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותי הבלעדית ואני משחרר את המפעיל ו/או מי מטעמו באופן בלתי חוזר מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

 

 1. ידוע לי כי כל תקשורת ו/או חומר שאני מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו’ יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלותי. כל דבר שאני מעביר ו/או שולח בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע”י המפעיל ו/או ע”י חברות הקשורות אליו לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, המפעיל רשאי להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

 

 1. ידוע לי כי המפעיל עשוי להעביר למחשב שברשותי, מכשיר הסלולרי שלי או כל אמצעי אחר בו אני גולש ונכנס לאתר “עוגיות” (Cookies). עוגיות הן מזהים אלפאנומריים המאפשרים למפעיל לזהות אותי כלקוח, כאשר אני שב לאתר ו/או כאשר אני עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, המערכת תזהה את הדפדפן שלי למטרת מעקב אחר מגמות השימוש שלי באתר, לשיפור איכות השירות, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולהעברת פרסומות מצדדים שלישיים באתר ומחוצה לו. ידוע לי שאני יכול כמובן הסיר או לחסום את העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלי, אולם במקרים מסוימים תהיה לכך השפעה על יכולתי לעשות שימוש באתר וייתכן כי מגוון השירותים שאקבל מהאתר יפחת. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם אני יכול להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לי מתי עוגייה נשלחת למחשב שברשותי. בכל מקרה, המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

 

 1. ידוע לי כי תנאי השימוש כאמור ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות וכל הסכם אחר שנכרת ביני לבין המפעיל בקשר למוצר או לשירות מסוים של המפעיל, ממצים את מלוא ההסכמה ביני לבין המפעיל וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

 

 1. ידוע לי כי המפעיל רשאי לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה, המחירים הרשומים באתר ואת מדיניות הפרטיות בכל זמן, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ומבלי לתת לי הודעה על כך. ולפיכך עלי לבדוק תנאים והוראות אלה באופן סדיר על מנת לבדוק האם נעשו בהם שינויים או תיקונים, שכן המשך השימוש שלי באתר לאחר שינוי או תיקון מהווה אות להסכמתי ולנכונותי לקבל תנאים והוראות אלה כפי ששונו.

 

 1. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים והוראות אלה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

 

 1. אין במידע ו/או בתכנים המופיעים באתר משום עצה, חוות דעת מקצועית ובשום אופן אין לראות באלו כתחליף להתייעצות עם מומחה. ידוע לי כי תכני האתר נועדו לספק לי מידע כללי בלבד ולסייע לי לאתר את המשרה או המעסיק המתאים לי ביותר על פי הנסיבות.

 

 1. ידוע לי כי האתר איננו אתר מכירות והמפעיל לא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותי. בהקשר זה, תכני האתר לא ייחשבו להצעה בלתי חוזרת (irrevocable offer) למכירת שירות.

 

 1. הנני מתחייב להגן על המפעיל ולשפות אותו ולמנוע פגיעה בו ו/או במי מטעמו בגין כל הפסד, פיצויים או עלויות, ולרבות שכ”ט סביר של עו”ד, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג’ והנובעת משימושי באתר ו/או מהפרת התנאים (כהגדרתם לעיל). ידוע לי כי אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי דין.

 

הוראות ספציפיות למעסיק

 1. מעסיק שרכש מנוי בלוח דרושים באתר יוכל לפרסם מודעות דרושים ללא הגבלה באתר למשך חצי שנה מרגע הרכישה, המעסיק יוכל לפרסם כמה מודעות על פי שיקול דעתו בכפוף לכך שמדובר על מודעות שונות בגין משרות אחרות אצל אותו המעסיק. אסור למעסיק לפרסם את אותה המודעה באותו לוח דרושים כדי לא לגרום לספאם ולפגום בתוכנו של האתר.

 

 1. באחריותו של המעסיק להזין את הפרטים העדכניים, לרבות פרטים ליצירת קשר כגון אימייל ומספר נייד.

 

 1. על האתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה לאתר, בשימוש בו , בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יהיו תחת השיפוט הבלעדי של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ואשדוד

 

 

 1. המעסיק אחראי לתוכן המודעה שהוא מפרסם, ובהקשר זה למעסיק אסור לפרסם מודעות פליליות או מודעות לשון הרע, או מודעות בעלות תוכן מיני, או מודעות מאתרים אחרים ללא הסכמה מלאה של אותם אתרים, כל פרסום של מודעות מסוג זה יגרום לחסימת המשתמש והסרתו לצמיתות מהאתר.

 

מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי המפעיל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המפעיל במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 

למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש כאמור לעיל.

 

 1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר המפעיל מקבל ממך בעת כניסתך לאתר, נועדו לצורך העברת המידע למחפש עבודה או למעסיק, על פי הנסיבות, לשם יצירת קשר איתך במסגרת איתור מועסקים.

 

 1. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים לרבות השם המלא, כתובת המייל, מספר הטלפון וכדומה (להלן: “המידע”), ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעילהמידע אשר נמסר למפעיל במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. המידע יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 

 1. המפעיל עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר.

 

יחד עם זאת, המפעיל ו/או מי מטעמו רשאי להעביר את המידע לגורמים חיצוניים (קרי מחפש עבודה או מעסיק) ככל שיידרש לצורך איתור מועסק / מעסיק.

 

 1. המפעיל יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). המפעיל רשאי להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

 

 1. המפעיל אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפעיל ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות וכו’, ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעיל רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעיל ו/או תפרסם באתר.

 

 1. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, המפעיל יימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט למחפשי העבודה וזאת רק על מנת לפעול על פי בקשתך ולחבר את המעסיק עם מחפש העבודה, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאי המפעיל למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 1. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. המפעיל עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  המפעיל איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

 

 1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המפעיל בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעיל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעיל יימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

 

 1. המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 

 

כל הזכויות שמורות לעבודות מהבית בע”מ ח.פ 516259942, בעלי אתר אפטיל וורקס

 

 

 

 

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *